Prevence je Most k naději

Jde o program školské všeobecné primární prevence rizikového chování, pro žáky základních škol, který je zaměřen na výchovu ke zdravému životnímu stylu a vede k rozvoji pozitivního sociálního chování.

V roce 2023 je program finančně podpořen statutárním městem Most z dotačního programu na podporu "Aktivit prevence kriminality v roce 2023". Díky tomu nabízíme tento program školským zařízením (zejména základním školám) na území města Most zcela zdarma. Za podporu děkujeme!

Poslání programu „Prevence je Most k naději“

Posláním programu primární prevence „Prevence je Most k naději“ je předcházet prostřednictvím všeobecné primární prevence vzniku a rozvoji rizikového chování a to především v oblasti užívání návykových látek a závislostního chování u žáků základních škol. Cíleně působit na žáky takovým způsobem, aby byli schopni orientovat se a pozitivně pracovat s postoji v oblasti závislostního a rizikového chování.

Hlavním cílem je oddalovat, předcházet nebo snižovat výskyt rizikového chování, zmírňovat jeho následky a zvyšovat schopnost žáků činit informovaná a zodpovědná rozhodnutí ve svém životě. Program podporuje zdravý způsob života a nabízí pozitivní alternativy pro trávení volného času. Program probíhá formou psychosociálních her a technik s následnou reflexí. Účastníci jsou do programu aktivně zapojeni.

Dílčí cíle programu:

 • zprostředkovat a poskytnout účastníkům programu vhodnou formou takové informace, které podpoří její zdravý životní styl a zamezí užívání návykových látek a závislostnímu chování
 • pracovat komplexně, tzn. v rámci programu zapojit nejen žáky, ale také např. pedagogy
 • pracovat s účastníky programu takovým způsobem, aby dokázali získané informace a zkušenosti pozitivně využít ve svém životě
 • pozitivně na cílovou skupinu působit a zaujmout ji
 • poskytnout objektivní informace v oblasti různých druhů rizikového chování
 • podpora protidrogových postojů
 • pomoci k pozitivní změně v životě
 • zamezit závislostnímu chování
 • rozvíjet sociální interakci
 • posílit schopnost rozpoznání rizik
 • posílit schopnost navazovat zdravé sociální vztahy
 • seznámit s možnostmi pozitivního trávení volného času

Účelem programu školské všeobecné primární prevence rizikového chování je podpora při získávání adekvátních znalostí a vědomostí, dovedností a kompetencí, zejména v sociální oblasti (např. schopnost čelit tlaku ze strany okolí, vytvářet přátelské vztahy, komunikační dovednosti, dovednosti v rozhodování) a intrapsychické oblasti (např. frustrace, stres, zátěž, hněv, zvyšování zdravého sebeuvědomování, práce s emocemi).

Hlavní zásady programu -> zasady-programu.docx

Program je účinný a naplňuje cíle pouze v případě, je-li vykonáván dlouhodobě.

Pro koho je program určen?

Cílovou skupinou jsou:

 • žáci 1. – 9. tříd základních škol

Program je dostupný všem osobám, které spadají do cílové skupiny programu a to bez ohledu na pohlaví, rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav a socioekonomické možnosti.

Nabídka jednotlivých témat (bloků)

Program je sestaven z jednotlivých témat (bloků) – jeden blok je sestaven na 3 vyučovací hodiny (3 x 45 minut)

 • Třída v pohodě - bezpečné klima ve třídě, stmelování kolektivu
 • Agresivní chování - šikana, kyberšikana, vandalismus
 • Emoce a duševní zraví - sebepoškozování, poruchy příjmu potravy
 • (NE)závislost - návykové látky - tabák a nikotin, alkohol, nelegální drogy
 • (NE)závislost - on line - netolismus, gambling, bezpečné chování na internetu
 • Sexuální rizikové chování - zdravé partnerské vztahy, sexting a pornografie

Kapacita programu

 • maximálně 230 hodin přímé práce s žáky/rok
 • jednotlivé aktivity přímé práce jsou realizovány se skupinou maximálně 30 účastníků
 • ve školním prostředí maximálně s jednou třídou

Objednávka programu

V případě vašeho zájmu o realizaci programu ve vašem zařízení prosím vyplňte nezávaznou objednávku programu „Prevence je Most k naději“.

OBJEDNÁVKOVÝ LIST-> objednavkovy-list-pp.doc [DOC ]

V případě jakýchkoliv doplňujících informací nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 725 457 260, prostřednictvím formuláře nebo na emailové adrese prevencejemostknadeji@seznam.cz.

Cena programu

Cena jednoho tematického bloku pro jednu třídu, tj. 3 x 45 minut je 2.400,-Kč (800,-Kč/1 vyučovací hodina) - pokud není domluveno jinak

Doprava mimo obec Litvínov a Most – 6 Kč/km nebo dle dohody

Kontaktní údaje a adresa sídla

Program „Prevence je Most k naději“ realizuje:

zapsaný spolek Most k naději

IČ: 63125137

Petra Jilemnického 1929

434 01 Most

Ředitel organizace: Lubomír Šlapka

Vedoucí programu:

Ing. Lenka Acs Holakovská, Dis.;

Tel. č. 725 457 260;

Email: prevencejemostknadeji@seznam.cz

Lektoři programu:

Bc. Lenka Stupková

Bc. Marcela Mollová

David Schilling

Email: prevencejemostknadeji@seznam.cz

Provozní doba programu:

Po 7:30 – 16:00

Út 7:30 – 16:00

St 7:30 – 16:00

Čt 7:30 – 16:00

Pá 7:30 – 16:00

So --------------

Ne --------------