Protidrogové programy v penitenciárních zařízeních

Věznice Bělušice, Nové Sedlo - Drahonice, Všehrdy, Litoměřice, Liberec, Stráž pod Ralskem

Předmětem realizace protidrogové politiky ČR je poskytování sociální služby „Protidrogové programy v penitenciárních zařízeních“ (dále jen PPPZ), která je poskytována pachatelům trestné činnosti.

Primární zaměření služby na osoby s látkovou a nelátkovou závislostí, vykonávající trest odnětí svobody nebo propouštěné z Výkonu trestu osnětí svobody (VTOS) v Ústeckém a Libereckém kraji.

Sekundární skupinou jsou osoby blízké.

Adiktologická služba ve věznicích (ASV) zahrnuje rovněž služby před a po výstupu (Standardy odborné způsobilosti, 2015, s. 72). Služby jsou poskytovány v oblasti prevence, vzdělávání a léčby závislostí, zacílené na změnu životního stylu a prevenci recidivy drogové i kriminální.

Na základě zájmu věznice, potřeb klientů a možnostech organizace mohou být služby poskytovány individuální či skupinovou formou. Intenzita setkání je individuální dle potřeb klientů, možností služby a podmínek stanovených věznicí.

Služby jsou pro klienty zdarma, dobrovolné a případné odmítnutí není sankcionováno.

Služba zahrnuje spektrum HR, předvýstupní poradenství a terapii.

PPPZ poskytuje terénní služby v souladu s § 37 odstavce 3, zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů v zařízení pro výkon trestu odnětí svobody.

Posláním sociální služby sdružení Most k naději z.s., a partnerskými věznicemi je předcházení sociálnímu vyloučení, snižování míry sociálního vyloučení jednotlivců prostřednictvím kvalitních a profesionálních terénních sociálních služeb. Pracovníci organizace poskytují bezplatně odborné sociální poradenství dle zákona o sociálních službách č.108/2006Sb. Projekt pružně reaguje na situaci osob propouštěných VTOS a podporuje jejich resocializaci.

Komu jsou služby určeny:

Pachatelé trestné činnosti, starší 18 let s látkovou a nelátkovou závislostí a jejich blízcí.

Program nabízí systém aktivit, které klientům umožní snížit riziko relapsu, získat vhodnou formu následné péče, vzdělat se v problematice infekčních chorob a programu Snižování Rizik a tím předejít vzniku sociálně
patologických jevů včetně kriminality.

S osobami ve výkonu trestu program pracuje na základě jejich ústní či písemné žádosti doručené vedoucímu
programu nebo vedoucímu Poradny drogové prevence. S osobami blízkými pracuje na základě telefonické či
písemné žádosti doručené vedoucímu programu.

Služba přímo uspokojuje základní společenské potřeby a dále s nimi pracuje při použití terapeutických prvků a hry:

Skupinově terapeutická sezení:

 • Potřeba umět vytvářet bezpečné a zdravé vztahy ve společnosti založené na respektu a porozumění druhých.
 • Potřeba poznat své limity a hranice ve vztahu k druhým a naučit se je respektovat.
 • Potřeba snížit úzkost a agresi.
 • Potřeba identifikace se svojí obvyklou rolí ve skupině a schopnost naplnit či obsáhnout změnu požadované role.

Individuální poradenství:

 • Pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.
 • Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob.
 • Poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik.

Vzdělávací besedy:

 • Aktuální možnosti léčby a ochrany před infekčními chorobami
 • Aktuální nabídky následné péče a léčby
 • Práce s dluhy
 • Bezpečné braní a snižování rizik

 Certifikát


Klient se podílí na řešení své problémové situace společně s pracovníkem. Součástí služby není poskytování finančních prostředků nebo materiální podpory. Klient je o přijetí/nepřijetí případně o zařazení na čekací listinu informován do 3 dnů. Služba pracuje s klienty i formou korespondenční práce, tam kde není osobní kontakt možný.

Kontaktní místa služby: Žatec, Dvořákova 11, 438 01 a Liberec, Felberova 256/11, 460 01

Kontakt: vedoucí Martin Motl DiS. vedouci.atk2@mostknadeji.cz tel: 602219371

Leták služby: letak-sluzby-pppz.pdf

Informace pro osoby blízké: pppz-informace-pro-osoby-blizke.pdf

Práva a Povinnosti klientů: prava-a-povinnosti-klientu-pppz.pdf

Kontaktní list služby: kontaktni-list-pppz-2020.pdf

GDPR: gdpr--pppz.pdf

Jak si stěžovat: stiznost--pppz.pdf

Předchozí program - OSP Bělušice realizovaný z programu OPLZZ: osp-belusice---belasek-2013--2015.odt