Děkujeme za podporu
č.ú.: 3371253369/0800
 
Mapa okresů Chomutov Most Louny Teplice Litoměřice Ústí nad Labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec Semily

Terénní programy Most-Teplice-Louny

„Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději.”

Otto František Babler

Fixpointy

Projekt: "Fixpoint - Most, Bílina, Litvínov" č. 23/SML0482/SoPD/PIT byl podpořen Ústeckým krajem a díky tomu vám můžeme s radostí oznámit, že máme Fixpointy.

Fixpoint je malý, kulatý, kovový kontejner, do kterého je možné bezpečně vhodit použitý injekční materiál (stříkačky).


Kontejnery máme pověšené v těchto městech:

 • v Mostě 4 ks - lokalita "stovky" u Domina, Chanov - ulice Zlatnická, u Rozkvětu ulice Ve Dvoře u bloku 377 a na plotě Domu humanity v ulici Petra Jilemnického (sídlo naší organizace)
 • v Litvínově Janově 2 ks - vedle panelového domu v ulici Holešická (blok D1) a v ulici Školská u schodů
 • v Bílině 2 ks - naproti nádraží ČD na zábradlí nadchodu; podchod za budovou obchodu Albert (vedle budovy Svazu rybářů)

Naši terénní pracovníci kontejnery pravidelně kontrolují a vysypávají.

!!!Přijímáme oblečení do sociálního šatníku pro klienty!!!

boty

ponožky

trika

mikiny, svetry

kalhoty

čepice, šály, rukavice

stany

spacáky, deky, plachty, termofolie

V případě, že nám budete chtít darovat nějaké oblečení, prosím kontaktujte vedoucí služby na telefonním čísle 725 457 260 - domluvíme se na předání


Naše organizace je prostřednictvím služby Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny zapojena do projektu "Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evauačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

www.streetwork.cz

Tato služba je dále realizována za finanční podpory měst Most, Litvínov, Bílina, Žatec, Louny, Osek, dále Krajským úřadem Ústeckého Kraje, Ministerstvem práce a sociálních věcí a Radou vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Děkujeme za podporu!

Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny

Vážení klienti!

V souvislosti s minimalizací následků pandemie COVID-19 byla vydána pro terénní program tato opatření platná od 1.1.2022 do odvolání (pokud není uvedeno jinak)

Terénní pracovníci mají právo na to, odmítnout poskytnout službu klientovi nebo zájemci o službu, pokud projevuje zřetelné příznaky virového omenocnění (kašel, kýchání, horečka a podobně).

Je zakázán fyzický kontakt s klienty (podávání ruky a podobně).

Provozní doba a poskytování služeb terénního programu nejsou nijak omezeny.

V PŘÍPADĚ POTŘEBY A OTÁZEK NEVÁHEJTE KONTAKTOVAT TELEFONICKY TERÉNNÍ PRACOVNÍKY!!!11 rad pro osoby, které užívají drogy (zdroj Sananim)

1) NEPŮJČUJTE SI ani nepoužívejte společně s ostatními: Při kouření drog - jointy a alobal; při šňupání - sňupátka (brčka, trubičky); při aplikaci do žíly - veškeré pomůcky k injekční aplikaci, včetně sterilní vody

2) OMEZTE KONTAKT S OKOLÍM NA MINIMUM. Pokud to jen trochu půjde, dodržujte 1 až 2 metry odstup od osdtatních lidí, noste roušku a na nikoho nesahejte. Koronavirus se přenáší při blízkém kontaktu, líbáním, kašláním, tělními tekutinami. Minimajizujte blízký kontakt a při sexu používejte kondom.

3) ŠETŘETE DROGAMI, které užíváte. Je možné očekávat výpadky v dodávkách. Zkuste snížit dávkování, případně si aplikovat drogy v delších časových odstupech. Naplánujte si, co budete dělat, pokud neseženete svou dávku. Ujistěte se, že máte všechny potřebné léky, jídlo a pití.

4) POKUD JSTE KLIENTEM SUBSTITUČNÍHO PROGRAMU, zeptejte se svého lékaře, zda můžete dostat svou dávku na delší období s sebou, abyste nemuseli tak často chodit do programu či do lékárny. Je však možné, že substituční centra tyto dočasné změny samy zavedou.

5) Mějte v zásobě DOSTATEK MATERIÁLU K BEZPEČNĚJŠÍMU UŽÍVÁNÍ drog. Mohou nastat omezení služeb. Pokud to jde, domluvte si výměnu injekčního materiálu přes terénní program nebo kontaktní centrum.

6) SLEDUJTE PŘE INTERNET NEBO SE TELWFONICKY INFORMUJTE, jak se mění pravidla a opatření pro PROVOZ VE VÝMĚNNÝCH PROGRAMECH A DALŠÍCH SLUŽBÁCH, které využíváte. Ptejte se terénních pracovníků na ulici. Požadujte aktuální informace.

7) Po nákupu či vyzvednutí drog OTÍREJTE OBAL, ve kterém jsou drogy zabaleny (pytlíčky, blistry), ALKOHOLOVOU DESINFEKCÍ. Používejte účinnou desinfekci - například desinfekční alkoholový tampon.

8) UMÝVEJTE SI POČLIVĚ RUCE MÝDLEM a vodou co nejčastěji po dobu nejméně 20 sekund a vždy po setkání s jinými lidmi, po manipulaci s penězi nebo s balením drog. Vždy před samotnou aplikací drogy. Papírový ručník je lepší než textilní, pokud není jiný než textilní, měl by být alespoň čistý.

9) PŘIPRAVUJTE SI SVOU DÁVKU SAMI a nenechte jiné lidi sahat na vaše nádobíčko a drogy. Nemanipulujte s nádobíčkem a drogami jiných lidí.

10) CHTAŇTE SEBE I NÁS. POKUD MÁTE PŘÍZNAKY nákazy koronavirem nebo máte pocit, že jste se mohli nakazit, nejdříve zavolejte do káčka/terénu/substituce a poraďte se, co máte dělat. Pracovníci vám pomůžou situaci řešit. Poradit se také můžete i na Národní lince pro odvykání na tel. 800 350 000 od 10:00 do 18:00.

11) Pamatujte, že LIDÉ S OSLABENÝM IMUNITNÍM SYSTÉMEM, S ONEMOCNĚNÍM PLIC A DALŠÍMI ONEMOCNĚNÍMI jsou ve vyšším riziku nákazy koronavirem. Ochráníte je tím, že sami sebe budete udržovat v bezpečí a budete dodržovat všechny doporučené postupy, které mohou snížit riziko nákazy.


Terénní protidrogový program pro okres Most, Teplice a Louny vznikl z akutní potřeby neinstitucionalizovaných terénních sociálních služeb mezi drogově závislými v roce 1995 a začal se realizovat v dubnu roku 1997. Ve svých počátcích byl realizován spolu s projektem ambulance K-centra v Mostě a od počátku roku 2001 je již samostatným projektem. V době svého zrodu byl tento projekt jediným svého druhu v regionech Most, Chomutov a Louny a zajišťoval jej jeden terénní sociální pracovník. Všechny tyto lokality bylo zapotřebí nejdříve důkladně zmapovat pečlivou depistáží a kontaktovat drogovou scénu. Až poté bylo možné nabízet služby, které do dnešních dnů doznaly mnoho změn a inovací.

Nyní tedy nabízíme terénní sociální program pro uživatele drog, kteří se převážně vyhýbají institucionální péči, s aktivní vyhledávající formou sociální intervence a krizové pomoci. Klient tedy nevyhledává pomoc, ale pomoc vyhledává jeho. Cílem je prohloubení kontaktu s touto cílovou skupinou a vytvoření takového vztahu, který terénnímu pracovníkovi umožňuje korigovat problémové chování mládeže nebo mladých dospělých a touto cestou výše zmiňovanému rizikovému chování předcházet.

Most k naději, z.s. realizuje terénní programy ve městech a obcích Ústeckého i Libereckého kraje - viz. mapka v horní liště stránek. V každém z těchto programů působí proškolení pracovníci v oblastech jako jsou drogová problematika, obecné zásady sociální práce, zásady terénní práce, problematika HIV/AIDS, problematika pohlavně přenosných chorob atd.

Poslání a cíle programu:

TPP poskytuje sociální služby terénní formou, tzn. v přirozeném prostředí klientů a to ve městech Most, Bílina, Osek, Duchcov, Litvínov, Žatec, Louny a v přilehlých lokalitách. Terénní sociální služby jsou zaměřeny na vyhledávání osob starších 15ti let užívající nelegální OPL.

Hlavním cílem poskytování těchto služeb je zmírnit zdravotní a sociální důsledky užívání drog nejen u klientů, ale i jejich v jejich širokém okolí a zvýšit motivaci klientů ke snaze změnit svůj dosavadní životní styl a motivovat klienty k využití institucionální péče (kamenná zařízení) a návazných služeb.

Minimálním cílovým stavem poskytovaných služeb je zastavit zhoršování sociální situace klienta a optimálním cílovým stavem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti.

Všechny služby jsou poskytovány v souladu s etickým kodexem sociálních pracovníků, jehož součástí je mimo jiné také ochrana práv klientů a respektování důstojnosti a svobodné volby klientů. Služba je veřejně přístupná bez ohledu na pohlaví, věk a rasu klienta, jeho politické přesvědčení, náboženství, právní či společenské postavení, psychický či fyzický stav, jeho socioekonomické možnosti a typ užívané látky a způsob aplikace.

Základní principy a zásady programu:

 • Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta

Důležitým principem práce je respektování volby klienta; rozhodnutí o změnách je plně ponecháno na volbě klienta a program mu zajišťuje individuální přístup a optimální podmínky; každý pracovník má na vědomí, že každý člověk je individuální osobnost a uznává jeho poteby, názory, pohledy na život aj.;

 • Nízkoprahovost a anonymita

Program se snaží nabídnout klientům maximální možnou dostupnost za minimum poskytnutých údajů; klientům je program přístupný přímo na ulici, bez nutnosti předložení jakéhokoliv dokladu nebo doporučení; klientům je umožněn anonymní kontakt v jeho přirozeném prostředí, čímž dochází k odbourání obav ze strany klienta;

 • Diskrétnost

Každý zaměstnanec považuje všechna sdělení klienta nebo zájemce o službu za důvěrná; je vázán mlčenlivostí o všech získaných informacích, které se týkají klienta a to i po ukončení pracovního poměru s organizací;

 • Bezplatnost

Všechny služby, které program nabízí, jsou poskytovány zcela zdarma; zaměstnanci a jiní pracovníci nenárokují od klienta či zájemce o službu žádnou odměnu ve formě peněz, darů nebo jiných služeb pro svoji potřebu (pokud zaměstnanec přijímá od klienta finanční či věcný dar, musí se při tom řídit dle daných vnitřních předpisů);

 • Odbornost

Každý zaměstnanec i jiný pracovník je vybírán podle zvláštních profesních i osobnostních požadavků a je odborníkem na svém místě; během výkonu profese terénního pracovníka si neustále prohlubuje a rozšiřuje svou kvalifikaci účastí na vzdělávacích kurzech a studiem;

 • Ochrana práv klienta

Ve všech činnostech i etapách průběhu poskytování služeb klientovi zaměstnanci nebo jiní pracovníci, dbají na to, aby svým chováním a vystupováním nezapříčinili porušení práv klientů.

 • Ochrana klientů před předsudky a negativním hodnocením

Všichni pracovníci jsou povinni chránit klienty před předsudky a negativním hodnocením, ke kterému by mohlo dojít v důsledku poskytování služby.


Všechny poskytované služby jsou zcela anonymní a bezplatné!


Tímto logem jsou označeni terénní pracovníci

Cílová skupina:

Primární cílovou skupinou jsou osoby starší 15ti let a to:

 • Užívající omamné a psychotropní látky (OPL) injekčně (nitrožilní uživatelé)
 • Užívající OPL jiným způsobem, než injekčně
 • Sociální okolí uživatelů drog (rodiče, prarodiče, příbuzní, známí, partneři....)
 • Osoby se zájmem informovat se o drogách a drogové problematice

Sekundární cílovou skupinou jsou:

 • žáci ZŠ, studenti SOU, SŠ, VOŠ, VŠ - besedy na školách nebo přímo v zařízení K-centra
 • široká veřejnost (PR akce - den otevřených dveří, Mezinárodní den boje proti AIDS, Říjen pro neziskovky apod.)

Služby, které poskytujeme:

 • Výměnný program - výměna injekčního materiálu a poskytování materiálu snižujícího riziko užívání drog
 • Základní zdravotní ošetření
 • Krizová intervence - pomoc v krizových situacích
 • Poskytování informací - z oblasti zdravotní, sociální, právní, bezpečné braní a sex
 • Screeningové testování na zjištění protilátek v těle (HIV, žloutenky typu B a C, syfilis)
 • Poskytování těhotenských testů
 • Sociální práce s uživateli služby - řešení jejich problémů a životní situace
 • Sběr a bezpečná likvidace použitého injekčního materiálu
 • Poskytování speciálních filtrů pro uživatele konopných drog
 • Asistenční služba - doprovod na potřebné úřady a instituce
 • Pomoc se zprostředkováním detoxifikace (Detox) a následné léčby
 • Realizace besed a přednášek ve školském systému a pro širokou veřejnost
 • Mapování drogové scény
 • A další

Kapacita služby:

 • Maximální okamžitá kapacita celého programu je 9 osob, což znamená, že v jeden okamžik jsme schopni poskytnout službu 9ti klientům. Jeden pracovník může denně poskytnout službu maximálně 15ti klientům.

Oblasti působení terénního protidrogového programu:

 • města Most, Litvínov, Bílina, Osek, Duchcov, Louny, Žatec a jejich přilehlé obce

Odpovědný vedoucí terénního protidrogového programu:

Ing. Lenka Acs Holakovská, DiS.
tel. č.: 725 457 260
e-mail: vedouci.atk@mostknadeji.cz

Zástupce vedoucí: Bc. Michaela Nezbedová, DiS.

Kontakty na terénní pracovníky:

Terén Most, Chanov


Pracovníci: Bc. Olga Baťková (od 1/2019 MD), DiS., Bc. Vladimír Pechek, DiS.
Tel. č.: 607 142 710
e-mail: teren@mostknadeji.cz

Terén Litvínov, Janov

Pracovníci: Bc. Michaela Nezbedová, DiS., Barbora Suchá, DiS.
Tel. č.: 725 434 742
e-mail: teren@mostknadeji.cz


Terén Bílina, Osek

Pracovníci: Pavel Švec, Tomáš Dupák
Tel. č.: 722 184 445
e-mail: teren@mostknadeji.cz

Terén Duchcov

Pracovníci: Bc. Marcela Lupáč, Karel Fiala

Tel. č.: 601 338 250

email: teren@mostknadeji.cz

Terén Žatec, Louny

Pracovníci: Jakub Benda, DiS., Petra Hiršlová, DiS.
Tel. č.: 776 238 693
e-mail: vedouci.tpz@mostknadeji.cz

THC terén Most

terénní program zaměřený na uživatele konopných drog
Karel Fiala - terénní pracovník
Tel. č.: 601 338 250

Sídlo programu:

Most k naději, z.s.
P. Jilemnického 1929, 434 01, Most
IČO: 63125137
Statutární zástupce: Lubomír Šlapka


Identifikátor služby: 4741952 (Registr poskytovatelů sociálních služeb)
web: www.mostknadeji.eu


 

Aktuální články

EVROPSKÝ TESTOVACÍ TÝDEN 2023

EVROPSKÝ TESTOVACÍ TÝDEN 2023

Ve dnech 20.11.2023-27.11.2023 bude jako každoročně probíhat EVROPSKÝ TESTOVACÍ TÝDEN. Testovat na infekční nemoci budeme i u nás v K- centru v Mostě. Testování je anonymní a bezplatné. Dorazit můžete každý den mezi 8.30 h až 15.30 h.PREVENCE JE DŮLEŽITÁ....
Evropský testovací týden 2022

Evropský testovací týden 2022

Ve dnech 21.11.-28.11.2022 bude jako každoročně probíhat EVROPSKÝ TESTOVACÍ TÝDEN. Testovat na infekční nemoci budeme i u nás v K- centru. Testování je anonymní a bezplatné. Dorazit můžete každý den mezi 8.30 h až 15.30 h.PREVENCE JE DŮLEŽITÁ !!!!!
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Dobrý den,srdečně Vás zveme na den otevřených dveří v K-centru v Mostě.😊 Můžete nahlédnout do prostor K-centra a na práci, kterou zde vykonáváme. Rádi Vám zodpovíme i všechny Vaše případné dotazy.Budeme se na Vás těšit dne 17.10.2022 od 9.00 hodin do....
 
 

Anketa

Využíváte současně služeb terénního programu a K-centra?