K-centrum Most

Naše organizace je prostřednictvím služby K-centrum Most zapojena do projektu "Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sosiálních služeb", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evauačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.

Poslání služby

K-centrum Most poskytuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby uživatelům návykových látek (včetně alkoholu) a patologickým hráčům, dále pak osobám na počátku abstinence a rodinným příslušníkům či jiným blízkým osobám závislých. Svými činnostmi se snaží motivovat své klienty k takovému způsobu chování, které vede k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vzniklých v důsledku užívání návykových látek a ke změně životního stylu s výhledem k abstinenci. Rodinné příslušníky a další blízké osoby podporuje ve zvládání zátěžových situací, kterým jsou vystavováni v důsledku závislostního chování blízkého člověka. Svou činností současně přispívá k ochraně veřejného zdraví.

Leták KCM

Romský leták KCM

Cílová skupina

Osoby starší 15-ti let.

Primárně:

- Osoby problémově užívající návykové látky

- Osoby experimentující nebo škodlivě užívající návykové látky (včetně alkoholu)

- Osoby závislé na návykových látkách (včetně alkoholu a patologického hráčství)

Dále:

- Rodinní příslušníci či jiné blízké osoby závislých

- Osoby na počátku abstinence (první tři měsíce)

Cíle programu

 • Navázat kontakt se zájemcem o služby a omezit tak počet latentních (skrytých) uživatelů návykových látek v dané lokalitě.

 • Motivovat klienty k využívání služeb zařízení (zejména prostřednictvím individuálních pohovorů, poskytováním informací, informováním o nabídce spektra služeb…) a tím cíleně působit na změny jejich sociálního statusu a eliminaci negativního dopadu závislostního chování.

 • Informovat klienty o rizicích spojených s užíváním návykových látek a jejich předcházení, o možnostech léčby.

 • Minimalizovat zdravotní rizika spojená s injekčním užíváním drog.

 • Zvyšovat sociální status klientů (posilovat jejich schopnosti a dovednosti) a podporovat jejich sociální začlenění do komunity a celé společnosti prostřednictvím sociální práce (hájit jejich práva a oprávněné zájmy).
 • Monitorovat výskyt hepatitid, HIV/AIDS a syfilis; působit preventivně v oblasti přenosu infekčních chorob a v případě potřeby podpořit klienty v zahájení včasné léčby.
 • Pomoci klientům najít, posílit a udržet motivaci k dalšímu postupu v léčbě směrem k abstinenci.
 • Podpořit rodinné příslušníky a jiné blízké osoby závislých ve zvládání zátěžových situací, kterým jsou vystavováni v důsledku závislostního chování blízkého člověka.
 • Podílet se na ochraně veřejného zdraví a na zvýšení informovanosti veřejnosti o drogách a o tématech s nimi souvisejícími.

Principy práce

Program K-centra Most vychází z přístupu HARM REDUCTION (minimalizace zdravotních a sociálních rizik plynoucích z užívání drog). Klient dostává informace o bezpečnějších způsobech aplikace drog, aby případná poškození měla co nejmírnější charakter. V případě, že klient zahájí léčbu, je schopný ji lépe zvládat, dosáhnout trvalé abstinence a začlenit se snadněji do plnohodnotného života – stává se sociálně stabilním.

K-centrum při poskytování služeb pracuje na těchto principech:

Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta. Důležitým principem práce je respektování volby klienta. Ať se rozhodne pro abstinenci, nebo život s drogou, vždy je, co mu nabídnout. Jsou situace, kdy klient nechce, nebo nemůže přestat užívat drogy a zařízení respektuje jeho aktuální stav a možnosti. Zařízení se ale snaží zvyšovat jeho motivaci k pozitivní změně životního stylu, včetně úplné abstinence. Rozhodnutí o změnách je ale plně ponecháno na volbě klienta a zařízení mu zajišťuje individuální přístup a optimální podmínky.

Nízkoprahovost. Zařízení se snaží nabídnout klientům maximální možnou dostupnost za minimum poskytnutých údajů. Klientům je zařízení přístupné přímo z ulice, bez nutnosti předložení jakéhokoliv dokladu a doporučení. Klientům je umožněn anonymní kontakt v neformálním prostředí, čímž dochází k odbourání obav z návštěvy odborné instituce. Služby jsou všem klientům poskytovány bez ohledu na typ užívané návykové látky, historii užívání a způsob aplikace návykové látky. Abstinence není podmínkou spolupráce klienta se zařízením.

Diskrétnost. Každý zaměstnanec či jiný spolupracovník K-centra (např. stážisté) považuje všechna sdělení klienta nebo zájemce o službu za důvěrná. Je vázán mlčenlivostí o klientově osobě a o něm získaných informacích a to i po ukončení pracovního poměru či spolupráce s K-centrem. Klienti nebo zájemci o službu mají právo vystupovat v K-centru anonymně, pouze pod kódem, který je klientům přidělován při uzavírání ústní dohody.

Bezplatnost. Služby, které K-centrum nabízí, jsou poskytovány zdarma. Zaměstnanci ani ostatní spolupracovníci nenárokují od klienta či zájemce o službu žádnou odměnu. Pokud zaměstnanec přijímá finanční či věcný dar, musí být jasné, že se jedná o příspěvek pro zařízení a musí při tom postupovat dle daných vnitřních předpisů.

Ochrana práv klienta. Ve všech činnostech i etapách průběhu poskytování služeb zaměstnanci či jiní spolupracovníci dbají na to, aby svým chováním a vystupováním neporušovali práva klientů.

Flexibilita. Služby, které K-centrum poskytuje, jsou přizpůsobovány potřebám klientů, nikoliv klienti potřebám pracovníků a režimu zařízení.

Poskytované služby

1. Služby v rámci Harm Reduction

 • Výměnný program
 • Základní zdravotní ošetření
 • Testování na HIV, HBV, HCV a syfilis

2. Sociální služby

 • Kontaktní práce, kontaktní místnost
 • Sociální práce
 • Individuální poradenství
 • Předléčebné poradenství, zprostředkování detoxifikace a následné léčby
 • Poradenství pro rodiče a blízké osoby
 • Krizová intervence
 • Hygienický servis
 • Informační servis

3. Doplňkové služby

 • Potravinový servis
 • Sociální šatník
 • Praní prádla
 • Testování na zjištění přítomnosti OPL v moči
 • Internet pro klienty
 • Telefon pro klienty

Kapacita služby

Iindividuální kapacita - maximálně 4 klienti v jednom okamžiku.

Skupinová kapacita - maximálně 9 klientů v jednom okamžiku v kontaktní místnosti.

Otevírací doba

Pondělí až pátek: 8:00 - 16:30 hod.

Kontakty

Ambulance K-centra

Jilemnického 1929, 434 01 Most
476 102 288
E-mail: ambulance@mostknadeji.cz

Facebook:
K-centrum Most - Most k naději, z.s.

Vedoucí programu: PhDr. Jandová Dagmar

Jilemnického 1929, 434 01 Most
602 219 372
vedouci.kcm@mostknadeji.cz