20. 10. 2020 - Články -> Titulní strana

Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II

Financování projektu

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ s registračním číslem CZ.30.X.X/0.0/0.0/16_004/0000008 je projektem financovaným z prostředků Fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD) prostřednictvím Operačního programu potravinové a materiální pomoci a státního rozpočtu ČR (evropský podíl financování činí 85 % a národní podíl činí 15 %).

Cíl projektu

Cílem projektu je pomoci lidem ve vážné sociální nouzi překlenout těžké životní období poskytnutím potravinové či materiální pomoci a současně je prostřednictvím doprovodných opatření vhodně nasměrovat a motivovat k dlouhodobějšímu řešení jejich problémů, tedy k řešení příčin jejich obtížné životní situace. Tímto projektem zajišťuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR distribuci základních potravin, hygienických potřeb, základních domácích potřeb a některých textilních výrobků nejchudším občanům ČR. Nově je též plánována distribuce stanů, spacáků a karimatek pro řešení nouzových situací osob bez domova a distribuce školních pomůcek pro děti z rodin ve vážné sociální nouzi.

Dosud poskytnutá pomoc

Za dobu své realizace (od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2020) má projekt za cíl pomoci 248 570 osobám v rámci potravinové a 217 317 osobám v rámci materiální pomoci. K 30. 9. 2019 již bylo dosaženo počtu 213 364 unikátně podpořených osob v případě potravinové pomoci, což činí 85,8 % cílové hodnoty a v případě materiální pomoci se jedná o 181 050 unikátně podpořených osob, tedy cílové hodnoty je dosaženo z 83,3 %. Z celkového rozpočtu 352 922 900 Kč již bylo k 30. 9. 2019 vyčerpáno 225 459 773,43 Kč (63,9 %). Ke stejnému datu bylo rozdáno 1 858 520,24 tun potravin, 2 240 629 kusů hygienických potřeb, 417 927 kusů základních domácích potřeb a 264 268 kusů textilu.

Co je předmětem pomoci

V rámci potravinové pomoci je distribuováno celkem 47 druhů potravin, např. se jedná se o potraviny jako je například mouka, čočka, cukr, těstoviny, masové konzervy nebo dětská výživa. V rámci potravin jsou k dispozici jak produkty určené k přímé spotřebě určené pro ty, kteří nemají možnost vařit, tak suroviny k přípravě jídel. Materiální pomoc se skládá ze tří částí – hygienické potřeby, základní domácí potřeby a textil. Aktuálně je distribuováno 32 druhů hygienických potřeb, jako je například mýdlo, zubní kartáček, šampon, prací prášek či dětské plenky. Mezi 20 druhy základních domácích potřeb nalezneme prostředky k vaření, stolování a úklidu. V případě textilních výrobků, kterých se distribuuje 24 druhů, se jedná například o čepice, rukavice, šály, spodní prádlo nebo ručníky. Důležitou součástí distribuce pomoci jsou také doprovodná opatření, která jsou všem podpořeným osobám v rámci potravinové a materiální pomoci nabízena s cílem dlouhodobějšího řešení jejich sociální situace. Mezi nejčastější doprovodná opatření patří buď poskytnutí sociálního poradenství nebo jeho zprostředkování či informování o možnostech další pomoci. Dále je poskytováno poradenství v oblasti nutriční výživy a zdravého stravování, finanční poradenství a poradenství v případě složitých životních situací. Mezi další doprovodná opatření pak také patří pomoc při hledání zaměstnání, doprovod na úřady, pomoc při prosazování oprávněných zájmů nebo organizování volnočasových aktivit.

Jak se pomoc dostane těm, kteří ji potřebují

Distribuci pomoci aktuálně zajišťuje 21 partnerských organizací, které pokrývají celé území ČR. Mezi ně patří 15 potravinových bank ze všech krajů a dále organizace Charita ČR, NADĚJE, Slezská Diakonie, Diakonie Církve bratrské, Diakonie ČCE – SKP v Praze a město Jindřichův Hradec. V případě zastřešujících organizací (např. typicky potravinových bank) probíhá distribuce prostřednictvím jejich menších spolupracujících neziskových organizací. Pomoc se tak může dostat k většímu okruhu potřebných osob. Partnerské organizace mají možnost v rámci projektu ze seznamu distribuovaných komodit objednat právě ty potraviny, hygienické potřeby a další komodity, které potřebují, a tím pádem nedochází k plýtvání. Projekt tak vhodně doplňuje pomoc, kterou tyto organizace získávají z jiných zdrojů (potraviny a materiální pomoc od výrobců, zemědělců, obchodních řetězců či jiných dárců)

Jaké skupiny lidí pomoc nejčastěji dostávají

Projekt „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám II“ se zaměřuje na pomoc osobám v tíživé životní situaci ohroženým chudobou nebo osobám pod hranicí chudoby. Nejvíce podporovanou skupinou v rámci tohoto projektu jsou rodiny s dětmi ve věku do 15 let a matky samoživitelky. Podpora této skupiny by se měla do budoucna ještě rozšířit o distribuci školních pomůcek. Dalším významným příjemcem především potravinové, ale i materiální pomoci jsou osoby bez domova. I v případě této ohrožené skupiny je plánováno rozšíření pomoci o distribuci stanů, spacáků a karimatek. Pomoc je poskytována i příslušníkům menšin nebo cizincům, osobám starším 65 let a v neposlední řadě i osobám zdravotně postiženým.