Děkujeme za podporu
č.ú.: 3371253369/0800
 
Mapa okresů Chomutov Most Louny Teplice Litoměřice Ústí nad Labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec Semily

K-Centrum Liberec a Jablonec n. N.

„Kdo chce pohnout světem, ať hne nejdřív sám sebou.”

Sokrates

K-centrum Liberec a Jablonec nad Nisou

Cílem K-centra Liberec a Jablonec nad Nisou je informovat klienty o rizicích spojených s užíváním drog, vést klienty k co nejbezpečnější aplikaci a zároveň jim poskytovat takové služby, které vedou ke snížení nejen fyzických, ale i psychických a sociálních rizik a poškození vyplývajících z užívání těchto látek. K-centrum Liberec a Jablonec nad Nisou pomáhá klientům získat, udržet a posílit motivaci ke změně životního stylu směrem k abstinenci. Ve vztahu ke společnosti se podílí na ochraně veřejného zdraví a osvětové činnosti.

Práva a povinnosti klientů

Kniha přání a stížností

K-centrum leták

K-centrum leták - pro školy a instituce

Poslání

K-centrum Liberec a Jablonec nad Nisou poskytuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby uživatelům návykových látek (včetně alkoholu) a patologickým hráčům, dále pak osobám na počátku abstinence a rodinným příslušníkům či jiným blízkým osobám závislých. Svými činnostmi se snaží motivovat své klienty k takovému způsobu chování, které vede k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vzniklých v důsledku užívání návykových látek a ke změně životního stylu s výhledem k abstinenci. Rodinné příslušníky a další blízké osoby podporuje ve zvládání zátěžových situací, kterým jsou vystavováni v důsledku závislostního chování blízkého člověka. Svou činností současně přispívá k ochraně veřejného zdraví.

Cílová skupina programu

Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let ohrožené závislostí na omamných a psychotropních látkách, již závislí, problémoví uživatelé drog, ale také experimentátoři, rodinní příslušníci, partneři a přátelé těchto lidí. Také široká odborná i laická veřejnost, žáci a studenti škol.

Cíle

 • Navázat kontakt se zájemcem o služby a omezit tak počet latentních (skrytých) uživatelů návykových látek v dané lokalitě.
 • Motivovat klienty k využívání služeb zařízení (zejména prostřednictvím individuálních pohovorů, poskytováním informací, informováním o nabídce spektra služeb...) a tím cíleně působit na změny jejich sociálního statusu a eliminaci negativního dopadu závislostního chování.
 • Informovat klienty o rizicích spojených s užíváním návykových látek a jejich předcházení, o možnostech léčby.
 • Minimalizovat zdravotní rizika spojená s injekčním užíváním drog.
 • Zvyšovat sociální status klientů (posilovat jejich schopnosti a dovednosti) a podporovat jejich sociální začlenění do komunity a celé společnosti prostřednictvím sociální práce (hájit jejich práva a oprávněné zájmy).
 • Monitorovat výskyt hepatitid, HIV/AIDS a syfilis; působit preventivně v oblasti přenosu infekčních chorob a v případě potřeby podpořit klienty v zahájení včasné léčby.
 • Pomoci klientům najít, posílit a udržet motivaci k dalšímu postupu v léčbě směrem k abstinenci.
 • Podpořit rodinné příslušníky a jiné blízké osoby závislých ve zvládání zátěžových situací, kterým jsou vystavováni v důsledku závislostního chování blízkého člověka.
 • Podílet se na ochraně veřejného zdraví a na zvýšení informovanosti veřejnosti o drogách a o tématech s nimi souvisejícími.

Principy práce

 • Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta
 • Nízkoprahovost
 • Diskrétnost
 • Bezplatnost
 • Ochrana práv klienta
 • Flexibilita

Poskytované služby

 • výměnný program (výměna použitého injekčního materiálu za sterilní včetně doprovodného Harm Reduction materiálu)
 • základní zdravotní ošetření
 • informační servis
 • poradenství - sociálně-právní, zdravotní, při nástupu do léčby, poradenství pro rodiče aj.
 • kompletní krizová intervence - telefonická i osobní
 • delegování či doporučování klienta k další odborné pomoci
 • testování na přítomnost drog v moči - pouze dlouhodobé
 • testování screeningovými testy na přítomnost protilátek HIV, hepatitidy C a syfilis, včetně poradenství
 • těhotenské testy
 • služby kontaktní místnosti
 • hygienický servis
 • služba praní prádla
 • minimální potravinový servis
 • asistenční služba okamžitá kapacita

Kapacita služby:

okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem: 6

okamžitá kapacita při práci se skupinou:9/4 pracovníci

Adresa:

K-centrum Liberec a Jablonec nad Nisou

Pracoviště Liberec

Felberova 256/11

460 01 Liberec

Zde nás najdete!

Telefon: 775 624 246, 482 713 002

Pracoviště Jablonec Nad Nisou

Střelecká 5437/6

466 01 Jablonec nad Nisou

Zde nás najdete!

Telefon: 775 624 246, 722 978 563


Otevírací doba Liberec

Pondělí až pátek: 8:00 - 12:00 hod. a 12:30 - 16:30 hod.

Otevírací doba Jablonec nad Nisou

Ponděli, středa, pátek: 9:00 - 12:00 hod. a 12:30 - 16:30 hod.

Kontakty

Vedoucí programu: Mgr. Jana A. Koudelková

E-mail: vedouci.kc@mostknadeji.cz, kc.liberec@mostknadeji.cz

Facebook: K-centrum Liberec Most k naději

Složení týmu

Mgr. Jana A. Koudelková

Bc. Jiří Simeth

Lubomír Brůžek DiS.

Ingrid Bikárová

Pavel Váňa

Adéla Hrdinová

Markéta Hirešová DiS.

Tým K-centra Liberec a Jablonec nad Nisou: Zleva: Adéla Hrdinová, Bc. Jiří Simeth, Mgr. Jana Alexandra Koudelková, Lubomír Brůžek DiS., Ingrid Bikárová, Pavel Váňa, Markéta Hirešová DiS.

K-centrum Liberec bylo připojeno k Mostu k naději, z. s., k 1. 1. 2007. Od roku 2021 bylo přejmenováno na K-centrum Liberec a Jablonec nad Nisou. Je registrovanou sociální službou a je držitelem platného Certifikátu odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Projekt Společně a odborně: Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

K-centrum Liberec a Jablonec nad Nisou je finančně podpořeno Libereckým krajem.

K-entrum Liberec a Jablonec nad Nisou je finančně podpořeno Ministerstvem práce a sociálních věcí.

K-centrum Liberec a Jablonec nad Nisou je finančně podpořeno statutárním městem Liberec.

K-centrum Liberec a Jablonec nad Nisou je finančně podpořeno statutárním městěm Jablonec nad Nisou.

K-centrum Liberec Jablonec nad Nisou je finančně podpořeno sekretariátem rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.


 

Aktuální články

Testování na infekční nemoci v TP

Testování na infekční nemoci v TP

Testování na infekční nemoci v sanitce Přijďte se nechat otestovat! Zadarmo! V sanitce, v jednotlivých městech! Pro všechny naše klienty, ale i pro širokou veřejnost! Začínáme od 13. 4. 2021 v České Lípě. 16. 4. 2021 v Semilech. 20. 4. 2021 v....
Testování na infekční nemoci v sanitce

Testování na infekční nemoci v sanitce

Testování na infekční nemoci Přijďte se nechat otestovat! Zadarmo! V sanitce, v jednotlivých městech! Pro všechny naše klienty, ale i pro širokou veřejnost! Začínáme od 13. 4. 2021 v České Lípě. 16. 4. 2021 v Semilech. 20. 4. 2021 v Turnově. 27. 4. 2021....
Společně a odborně i v terénu

Společně a odborně i v terénu

Společně a odborně Naše organizace prostřednictvím služby Terénní programy pro lidi ohrožené drogou v Libereckém kraji je zapojena do projektu „Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sociálních služeb“, reg. č.....