Děkujeme za podporu
č.ú.: 3371253369/0800
 
Mapa okresů Chomutov Most Louny Teplice Litoměřice Ústí nad Labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec Semily

K-Centrum Liberec a Jablonec n. N.

„Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději.”

Otto František Babler

K-centrum Liberec a Jablonec nad Nisou

Cílem K-centra Liberec a Jablonec nad Nisou je informovat klienty o rizicích spojených s užíváním drog, vést klienty k co nejbezpečnější aplikaci a zároveň jim poskytovat takové služby, které vedou ke snížení nejen fyzických, ale i psychických a sociálních rizik a poškození vyplývajících z užívání těchto látek. K-centrum Liberec a Jablonec nad Nisou pomáhá klientům získat, udržet a posílit motivaci ke změně životního stylu směrem k abstinenci. Ve vztahu ke společnosti se podílí na ochraně veřejného zdraví a osvětové činnosti.

Práva a povinnosti klientů

Kniha přání a stížností

K-centrum Liberec - leták

K-centrum Jablonecn nad Nisou - leták

Poslání

K-centrum Liberec a Jablonec nad Nisou poskytuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby uživatelům návykových látek (včetně alkoholu) a patologickým hráčům, dále pak osobám na počátku abstinence a rodinným příslušníkům či jiným blízkým osobám závislých. Svými činnostmi se snaží motivovat své klienty k takovému způsobu chování, které vede k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vzniklých v důsledku užívání návykových látek a ke změně životního stylu s výhledem k abstinenci. Rodinné příslušníky a další blízké osoby podporuje ve zvládání zátěžových situací, kterým jsou vystavováni v důsledku závislostního chování blízkého člověka. Svou činností současně přispívá k ochraně veřejného zdraví.

Cílová skupina programu

Cílovou skupinou jsou osoby starší 15 let ohrožené závislostí na omamných a psychotropních látkách, již závislí, problémoví uživatelé drog, ale také experimentátoři, rodinní příslušníci, partneři a přátelé těchto lidí. Také široká odborná i laická veřejnost, žáci a studenti škol.

Cíle

 • Navázat kontakt se zájemcem o služby a omezit tak počet latentních (skrytých) uživatelů návykových látek v dané lokalitě.
 • Motivovat klienty k využívání služeb zařízení (zejména prostřednictvím individuálních pohovorů, poskytováním informací, informováním o nabídce spektra služeb...) a tím cíleně působit na změny jejich sociálního statusu a eliminaci negativního dopadu závislostního chování.
 • Informovat klienty o rizicích spojených s užíváním návykových látek a jejich předcházení, o možnostech léčby.
 • Minimalizovat zdravotní rizika spojená s injekčním užíváním drog.
 • Zvyšovat sociální status klientů (posilovat jejich schopnosti a dovednosti) a podporovat jejich sociální začlenění do komunity a celé společnosti prostřednictvím sociální práce (hájit jejich práva a oprávněné zájmy).
 • Monitorovat výskyt hepatitid, HIV/AIDS a syfilis; působit preventivně v oblasti přenosu infekčních chorob a v případě potřeby podpořit klienty v zahájení včasné léčby.
 • Pomoci klientům najít, posílit a udržet motivaci k dalšímu postupu v léčbě směrem k abstinenci.
 • Podpořit rodinné příslušníky a jiné blízké osoby závislých ve zvládání zátěžových situací, kterým jsou vystavováni v důsledku závislostního chování blízkého člověka.
 • Podílet se na ochraně veřejného zdraví a na zvýšení informovanosti veřejnosti o drogách a o tématech s nimi souvisejícími.

Principy práce

 • Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta
 • Nízkoprahovost
 • Diskrétnost
 • Bezplatnost
 • Ochrana práv klienta
 • Flexibilita

Poskytované služby

 • výměnný program (výměna použitého injekčního materiálu za sterilní včetně doprovodného Harm Reduction materiálu)
 • základní zdravotní ošetření
 • informační servis
 • poradenství - sociálně-právní, zdravotní, při nástupu do léčby, poradenství pro rodiče aj.
 • kompletní krizová intervence - telefonická i osobní
 • delegování či doporučování klienta k další odborné pomoci
 • testování na přítomnost drog v moči - pouze dlouhodobé
 • testování screeningovými testy na přítomnost protilátek HIV, hepatitidy C a syfilis, včetně poradenství
 • těhotenské testy
 • služby kontaktní místnosti
 • hygienický servis
 • služba praní prádla
 • minimální potravinový servis
 • asistenční služba okamžitá kapacita

Kapacita služby:

okamžitá kapacita při práci s jednotlivcem: 7

okamžitá kapacita při práci se skupinou:9/4 pracovníci

Adresa:

K-centrum Liberec a Jablonec nad Nisou

Pracoviště Liberec

Felberova 256/11

460 01 Liberec

Zde nás najdete!

Telefon: 775 624 246, 482 713 002

Pracoviště Jablonec Nad Nisou

Střelecká 5437/6

466 01 Jablonec nad Nisou

Zde nás najdete!

Telefon: 775 624 246, 722 978 563


Otevírací doba Liberec

Pondělí až pátek: 8:00 - 12:00 hod. a 12:30 - 16:30 hod.

Otevírací doba Jablonec nad Nisou

Pondělí, čtvrtek, pátek: 9:00 - 12:00 hod. a 12:30 - 16:30 hod.

Kontakty

Vedoucí programu: Mgr. Jana A. Koudelková

E-mail: vedouci.kc@mostknadeji.cz, kc.liberec@mostknadeji.cz

Facebook: K-centrum Liberec Most k naději

Složení týmu

Mgr. Jana A. Koudelková

Bc. Jiří Simeth

Lubomír Brůžek DiS.

Ingrid Bikárová

Šárka Kopešová

Adéla Muratovičová

Bc. Michaela Rezková

Markéta Hirešová DiS.

Tým K-centra Liberec a Jablonec nad Nisou: Bc. Jiří Simeth, Mgr. Jana Alexandra Koudelková, Šárka Kopešová, Ingrid Bikárová, Markéta Hirešová DiS., Adéla Muratovičová, Bc. Michaela Rezková, Lubomír Brůžek DiS.

K-centrum Lierec bylo připojeno k Mostu k naději, z. s., k 1. 1. 2007. Od roku 2021 bylo přejmenováno na K-centrum Liberec a Jablonec nad Nisou. Je registrovanou sociální službou a je držitelem platného Certifikátu odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Projekt Společně a odborně: Projekt je spolufinancován Evropskou unií a podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

K-centrum Liberec a Jablonec nad Nisou je členem ČAS.

K-centrum Liberec a Jablonec nad Nisou je finančně podpořeno Libereckým krajem.

K-entrum Liberec a Jablonec nad Nisou je finančně podpořeno Ministerstvem práce a sociálních věcí.

K-centrum Liberec a Jablonec nad Nisou je finančně podpořeno statutárním městem Liberec.

K-centrum Liberec a Jablonec nad Nisou je finančně podpořeno statutárním městěm Jablonec nad Nisou.

K-centrum Liberec Jablonec nad Nisou je finančně podpořeno sekretariátem rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.


 

Aktuální články

Rekonstrukce parteru fasády Domu humanity Liberec

Rekonstrukce parteru fasády Domu humanity Liberec

Rekonstrukce parteru fasády Domu humanity Liberec Díky přispění Fondu pro obnovu MPZ a MZIP statutárního města Liberec a účelové investiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje (odbor sociálních věcí) rekonstrujeme od dubna 2024 parter fasády Domu humanity....
Pozvedněte slabé

Pozvedněte slabé

Pozvedněte slabé! Dům na půl cesty Liberec získal ze sbírky Pozvedněte slabé nadace Euronisa 18 000,-- na pořízení posilovacího stroje, do budované tělocvičny pro klienty. Vzhledem k tomu, že se snažíme naše klienty učit i trávit volný čas, je toto jedna z....
Otevřeli jsme Multifunkční sociální centrum JnN

Otevřeli jsme Multifunkční sociální centrum JnN

Dne 7. 10. 2021 bylo slavnostně otevřeno Multifunkční sociální centrum v Jablonci nad Nisou. Uvítali jsme zde vzácné hosty jako kupříkladu primátora města Jablonec nad Nisou Mgr. Jiřího Čeřovského, náměstka hejtmana pro resort sociálních věcí KÚLK Mgr.....