Kontaktní Centrum Česká Lípa

Kontaktní centrum v České Lípě je jediné, nezastupitelné zařízení tohoto druhu na Českolipsku. Patří do sítě nízkoprahových zařízení poskytujících ambulantní i terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách.

Poslání

K-centrum Česká Lípa poskytuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby uživatelům návykových látek (včetně alkoholu) a patologickým hráčům, dále pak osobám na počátku abstinence a rodinným příslušníkům či jiným blízkým osobám závislých. Svými činnostmi se snaží motivovat své klienty k takovému způsobu chování, které vede k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vzniklých v důsledku užívání návykových látek a ke změně životního stylu s výhledem k abstinenci. Rodinné příslušníky a další blízké osoby podporuje ve zvládání zátěžových situací, kterým jsou vystavováni v důsledku závislostního chování blízkého člověka. Svou činností současně přispívá k ochraně veřejného zdraví.

Cíle služby

Intervence v oblasti snižování rizik (harm reduction) jsou zaměřeny na snižování nepříznivých zdravotních a sociálních důsledků užívání drog pro společnost a samotné uživatele, kteří drogy aktuálně užívají:

 • Navázat kontakt se zájemcem o služby a omezit tak počet latentních (skrytých) uživatelů návykových látek v dané lokalitě.

 • Motivovat klienty k využívání služeb zařízení (zejména prostřednictvím individuálních pohovorů, poskytováním informací, informováním o nabídce spektra služeb...) a tím cíleně působit na změny jejich sociálního statusu a eliminaci negativního dopadu závislostního chování.

 • Informovat klienty o rizicích spojených s užíváním návykových látek a jejich předcházení, o možnostech léčby.

 • Minimalizovat zdravotní rizika spojená s injekčním užíváním drog.

 • Zvyšovat sociální status klientů (posilovat jejich schopnosti a dovednosti) a podporovat jejich sociální začlenění do komunity a celé společnosti prostřednictvím sociální práce (hájit jejich práva a oprávněné zájmy).

 • Monitorovat výskyt hepatitid, HIV/AIDS a syfilis; působit preventivně v oblasti přenosu infekčních chorob a v případě potřeby podpořit klienty v zahájení včasné léčby.

 • Pomoci klientům najít, posílit a udržet motivaci k dalšímu postupu v léčbě směrem k abstinenci.

 • Podpořit rodinné příslušníky a jiné blízké osoby závislých ve zvládání zátěžových situací, kterým jsou vystavováni v důsledku závislostního chování blízkého člověka.

 • Podílet se na ochraně veřejného zdraví a na zvýšení informovanosti veřejnosti o drogách a o tématech s nimi souvisejícími

  Cílová skupina programu

  Osoby starší 15-ti let

  Cílovou skupinou služby jsou:

  • Primárně osoby problémově užívající návykové látky,

  • Osoby experimentující či škodlivě užívající návykové látky včetně alkoholu.

  • Osoby závislé na návykových látkách.

  • Osoby ohrožené patologickým hráčstvím.

  • Rodinní příslušníci a osoby blízké.

  • Odborná i laická veřejnost, žáci a studenti škol.

  Poskytované služby

  • Poradenství sociálně-právní, zdravotní, při nástupu do léčby, poradenství pro rodiče aj.

  • Kompletní krizová intervence - telefonická i osobní.

  • Zprostředkování další odborné pomoci.

  • Testy na přítomnost protilátek HIV, hepatitidy B a C, Syfilis.

  • Služby kontaktní společenské místnosti.

  • Služby osobní hygieny.

  • Asistenční služba.

  • Základní zdravotní ošetření.

  • Informační servis.

  • Výměnný program (výměna použitého injekčního materiálu za sterilní).

  • Těhotenské testy.

  Principy práce

  • Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta

  • Nízkoprahovost

  • Diskrétnost

  • Bezplatnost

  • Ochrana práv klienta

  • Flexibilita

  Otevírací doba

  Pondělí až pátek: 8:00 - 12:00 hod. a 12:30 - 16:30 hod.

  Kontakty

  Telefon: 487 831 545, 724 246 771
  E-mail: kc.ceskalipa@mostknadeji.cz

  Vedoucí projektu: Vladimíra Matuchová Zaspalová
  Telefon: 724 246 771
  E-mail: vedouci.kccl@mostknadeji.cz

  Facebook: K-centrum Česká Lípa

  Adresa

  Most k naději
  K-centrum

  Hálkova 1794
  470 01 Česká Lípa

  Nevíte, kudy k nám? Pak klikněte ZDE na MAPU

  K-centrum je od 1.10.2010 součástí neziskové organizace Most k naději. Je registrovanou sociální službou a je držitelem platného Certifikátu odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

  Složení týmu

  Vladimíra Matuchová Zaspalová
  David Slaboň
  Lucie Charousková
  Leona Hermanová
  Mgr. Jana A. Koudelková - intervize týmu

  tým K-centra: Lucie Charousková, David Slaboň, Leona Hermanová, Vladimíra Matuchová Zaspalová

  K-centrum Česká Lípa je finančně podpořeno:

  • Úřadem Vlády pro koordinaci protidrogové politiky.
  • Ministerstvem práce a sociálních věcí.
  • Libereckým krajem.
  • Městem Česká Lípa.
  • Městem Nový Bor.
  • Dále také obce Doksy, Zákupy.
   

  Kontaktní formulář

  Zašlete nám zprávu: Zvolte příjemce zprávy
  Vaše telefonní číslo (nepovinné):
  Váš kontaktní mail (povinné):
  Zapiište číslici třicetpět (povinné):