Kontaktní centrum Česká Lípa

Kontaktní centrum v České Lípě je jediné, nezastupitelné zařízení tohoto druhu na Českolipsku. Patří do sítě nízkoprahových zařízení poskytujících ambulantní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách včetně alkoholu.

K-centrum je od 1. 10. 2010 součástí organizace Most k naději. Je registrovanou sociální službou a je držitelem platného Certifikátu odborné způsobilosti Rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky.

Poslání

K-centrum Česká Lípa poskytuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby uživatelům návykových látek (včetně alkoholu) a patologickým hráčům, dále pak osobám na počátku abstinence a rodinným příslušníkům či jiným blízkým osobám závislých. Svými činnostmi se snaží motivovat své klienty k takovému způsobu chování, které vede k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vzniklých v důsledku užívání návykových látek a ke změně životního stylu s výhledem k abstinenci. Rodinné příslušníky a další blízké osoby podporuje ve zvládání zátěžových situací, kterým jsou vystavováni v důsledku závislostního chování blízkého člověka. Svou činností současně přispívá k ochraně veřejného zdraví.

Cíle služby

Intervence v oblasti snižování a minimalizace rizik (Harm Reduction) jsou zaměřeny na snižování nepříznivých zdravotních a sociálních důsledků užívání drog pro společnost a samotné uživatele, kteří drogy aktuálně užívají:

 • snížení rizik negativních zdravotních (somatických a psychických) důsledků - zejména se jedná o výskyt předávkování, infekčních nemocí a další somatické a psychiatrické komorbidity
 • snížení rizik negativních sociálních důsledků - zejména se jedná o nezaměstnanost, problémy v rodinném a sociálním životě a/nebo páchání trestní činnosti
 • snížení míry užívání drog a udržení a posilování motivace k návratu k životnímu stylu směrem k abstinenci
 • Navázat kontakt se zájemcem o služby a omezit tak počet latentních (skrytých) uživatelů návykových látek v dané lokalitě.
 • Motivovat klienty k využívání služeb zařízení (zejména prostřednictvím individuálních pohovorů, poskytováním informací, informováním o nabídce spektra služeb...) a tím cíleně působit na změny jejich sociálního statusu a eliminaci negativního dopadu závislostního chování.
 • Informovat klienty o rizicích spojených s užíváním návykových látek a jejich předcházení, o možnostech léčby.
 • Minimalizovat zdravotní rizika spojená s injekčním užíváním drog.
 • Zvyšovat sociální status klientů (posilovat jejich schopnosti a dovednosti) a podporovat jejich sociální začlenění do komunity a celé společnosti prostřednictvím sociální práce (hájit jejich práva a oprávněné zájmy).
 • Monitorovat výskyt hepatitid, HIV/AIDS a syfilis; působit preventivně v oblasti přenosu infekčních chorob a v případě potřeby podpořit klienty v zahájení včasné léčby.
 • Pomoci klientům najít, posílit a udržet motivaci k dalšímu postupu v léčbě směrem k abstinenci.
 • Podpořit rodinné příslušníky a jiné blízké osoby závislých ve zvládání zátěžových situací, kterým jsou vystavováni v důsledku závislostního chování blízkého člověka.
 • Podílet se na ochraně veřejného zdraví a na zvýšení informovanosti veřejnosti o drogách a o tématech s nimi souvisejícími

  Cílová skupina programu

  Osoby starší 15-ti let

  Primární skupina:

  • Osoby experimentující či škodlivě užívající OPL, alkohol
  • Osoby závislé na návykových látkách
  • Osoby ohrožené patologickým hráčstvím
  • Osoby od OPL abstinující
  • Rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké osoby klientů

  Sekundární cílová skupina:

  • Žáci ZŠ a studenti SOU, SŠ, VOŠ, VŠ - besedy na školách
  • Odborná i laická veřejnost

  Poskytované služby

  • Výměnný program (výměna použitého injekčního materiálu za sterilní, součástí je HR materiál – dez. čtverce, cotton filtr, Aqua, kondom, alobal). Možnost poskytnutí mastí.
  • Poradenství – individuální, sociální, zdravotní, při zprostředkování a nástupu do léčby, poradenství pro rodiče aj.
  • Kompletní krizová intervence – telefonická, osobní, písemná
  • Delegování klienta k další odborné pomoci
  • Testování screeningovými testy na přítomnost protilátek HIV, hepatitidy C, B a syfilis – bezplatně, anonymně. Klientům poskytujeme před a po testové poradenství. Spolupracujeme s IKEM ohledně léčby HCV.
  • Testování na přítomnost OPL z moči (omamných psychotropních látek) – testování je založeno na svobodné vůli a souhlasu klienta
  • Těhotenské testy
  • Služby kontaktní místnosti
  • Hygienický servis
  • Potravinový servis a možnost potravinové pomoci z Potravinové banky LK.
  • Asistenční služby
  • Základní zdravotní ošetření
  • Informační servis
  • Besedy na školách
  • Možnost OPP pro odsouzené

  Principy práce

  • Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta

  • Nízkoprahovost

  • Diskrétnost

  • Bezplatnost

  • Ochrana práv klienta

  • Flexibilita

  Kapacita služby

  Individuální kapacita - maximálně 3 klienti v jednom okamžiku.

  Skupinová kapacita - maximálně 10 klientů v jednom okamžiku v kontaktní místnosti.

  Otevírací doba K-centra

  Pondělí až pátek: 8:00 - 12:00 hod. a 12:30 - 16:30 hod.

  Kontakty

  Telefon: 487 831 545, 724 246 771
  E-mail: kc.ceskalipa@mostknadeji.cz

  Vedoucí projektu: Vladimíra Zaspalová
  Telefon: 724 246 771
  E-mail: vedouci.kccl@mostknadeji.cz

  Facebook: K-centrum Česká Lípa

  Adresa

  Most k naději, z.s.

  K-centrum Česká Lípa

  Hálkova 1794, 470 01 Česká Lípa

  Nevíte, kudy k nám?

  Pak klikněte ZDE na MAPU


  K-centrum Česká Lípa je finančně podpořeno:

  • Úřadem Vlády pro koordinaci protidrogové politiky
  • Ministerstvem práce a sociálních věcí
  • Libereckým krajem
  • Městem Česká Lípa
   

  Kontaktní formulář

  Zašlete nám zprávu: Zvolte příjemce zprávy
  Vaše telefonní číslo (nepovinné):
  Váš kontaktní mail (povinné):
  Zapiište číslici třicetpět (povinné):