Dům na Půl Cesty Liberec

Dům na půl cesty je sociální službou určenou k podpoře cílové skupiny mladých lidí odcházející po dosažení plnoletosti z ústavních zařízení (tj. z dětských domovů, výchovných či diagnostických ústavů, po výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby). Význam služby DPC spočívá v maximální možné podpoře mladých lidí bez rodinného zázemí, kteří se po odchodu z ústavní výchovy nevyhnutelně ocitají nepřipraveni v životních situacích, jež jsou pro ně často bezvýchodné.

Služba obsahuje tyto základní činnosti:

 • poskytnutí ubytování
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí.

Cílová skupina

Cílovou skupinou DPC jsou zpravidla mladí lidé (muži a ženy) do 26 let odcházející po dosažení plnoletosti z ústavních zařízení (tj. z dětských domovů, výchovných či diagnostických ústavů, popř. propuštění z VTOS).

Dále mezi cílovou skupinu DPC patří mladí lidé (do 26 let věku), kteří jsou ohrožení sociálním vyloučením.

Kapacita Domu na půl cesty Liberec činí 13 lůžek.

Poslání

Posláním sociální služby Dům na půl cesty v Liberci (dále jen DPC) provozované zapsaným spolkem Most k naději, je předcházet sociálnímu vyloučení a snižovat míru sociálního vyloučení mladých lidí vycházejících z ústavní péče. DPC je pobytová sociální služba, dočasné ubytování zde slouží jako efektivní nástroj pro pomoc mladým lidem aktivně se uplatnit na trhu práce, což je prvním předpokladem k získání schopnosti hmotného zabezpečení a tím i získání možnosti začlenění do sociální společnosti.

Cíle služby

Minimálním cílovým stavem poskytované služby je zastavit zhoršování sociální situace uživatele. Optimálním cílovým stavem je zlepšení jeho sociálních dovedností, životní úrovně a spokojenosti. Nedílnou součástí nabízených služeb je také snaha o zapojení uživatele do širších sociálních struktur. Výše zmíněných cílů se dosahuje mimo jiné preventivním působením pracovníků DPC na uživatele služby. Základním cílem služby je resocializace tj. vhodné znovuzapojení jedince do společnosti vhodnou formou podpory a pomoci.

Cíle programu:

 • Poskytnutí ubytování v prostředí, které má znaky bydlení v domácnosti
 • Zvýšení sociálních kompetencí a sociální mobility konkrétního uživatele (pomoc při snaze a dosahování samostatnosti uživatele služby v běžném životě);
 • Sociálně terapeutická činnost;
 • Pomoc při snaze o zařazení a uplatnění uživatele na volném trhu práce;
 • Pomoc a podpora v aktivním přístupu uživatele služby k řešení své bytové situace;
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (zprostředkování služeb a aktivit, které jsou lokálně dostupné);
 • Pomoc uživateli s obranou (uvědoměním, poznáním, prosazováním) jeho práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí;
 • Rozvíjení spolupráce s dalšími subjekty, které v lokalitě nabízejí služby nebo mohou jinak přispět k naplnění výše jmenovaných cílů;

Dům na půl cesty
Felberova 256/11
Liberec 1
460 01

Vedoucí Domu na půl cesty
Bc. Jiří Simeth

vedouci.dpc@mostknadeji.cz

tel: 724 827 968

Kontaktní pracovníci

Magda Horáková

Josef Jarka

Pavlína Růžičková

Kateřina Dneboská

Socioterapeut
Mgr. Jana A. Koudelková

Kontakty DPC

dpc@mostknadeji.cz

tel: 725 128 620

727 971 129

Zde nás najdete!

Pravidla pro přijetí do Domu na půl cesty

Pravidla pro přijetí do Domu na půl cesty jsou následující:

 • Zájemci jsou přijímání na základě vlastního zájmu bydlet v DPC a předchozím podání přihlášky a potvrzení o bezinfekčnosti, které jsou jednou ze základních podmínek pro přijetí;
 • Zájemce před přijetím absolvuje pohovor s Vedoucí DPC popř. sociálním pracovníkem a po přijetí s terapeutem;
 • Uživatel služby při nástupu zaplatí 1000,- Kč vratné zálohy a minimálně jeden měsíční nájem dopředu 5100,-- (je možné individuální řešení finanční situace klienta se sociální pracovnicí formou splátkového kalendáře)
 • Nebude-li se uživatel účastnit vzdělávacího programu nebo nebude-li zaměst­nán, bude se povinně účastnit pracovního programu pod vedením vedoucí DPC, či kontaktního pracovníka.

Dokumenty vztahující se k pobytu do Domu na půl cesty

Přihláška k pobytu

Domovní řád

Informační leták

Potvrzení o zdravotní způsobilosti

Přihláška do Domu na půli cesty je jednou ze základních podmínek, aby uživatel mohl být přijat. Přihláška obsahuje následující:

 • Jméno a příjmení, datum narození žadatele;
 • Z jakého zařízení se žadatel hlásí, adresa zařízení. Jak dlouho v zařízení žije, kde má žadatel trvalý pobyt;
 • Kontakt na žadatele - adresa, telefon, příp. e-mail;
 • Kontakt na žadatelova sociálního pracovníka (pokud nějakého má);
 • Kdy chce žadatel nastoupit;
 • Jaké má žadatel vzdělání (poslední ukončené vzdělání, či škola, kterou právě studuje);
 • V jakém oboru chce žadatel pracovat;
 • V čem se chce žadatel zdokonalovat;
 • Proč chce žadatel do Domu na půl cesty nastoupit;
 • Jaký má žadatel důvod k podání žádosti;
 • Co žadatel od pobytu v Domě na půl cesty očekává;
 • Žadatel k žádosti rovněž připojí stručně popsanou situaci, která jej vede k podání žádosti.

Proces přijetí žadatele o bydlení

Zájemce o pobyt v Domě na půl cesty se může o této formě pomoci infor­movat prostřednictvím internetové stránky na adrese: www.mostknadeji.eu, dále formou letáků, sdělovacích prostředků a mediálních kampaní organizovaných Mostem k naději. Telefonicky mohou být zodpovězeny dotazy na telefonním čísle: 724 827 968 nebo 725 128 620.

Před přijetím do Domu na půl cesty je každý potenciální uživatel proveden celým areálem, je seznámen s významem a funkcí, posláním a cíli nabízené služby, s Domovním řádem Domu na půl cesty, právy a povinnostmi z něj vyplývajícími. Jsou mu nabídnuty všechny výhody, jež pobyt v zařízení DPC nabízí. Zájemce o pobyt v Domě na půl cesty je pozván ke vstupnímu pohovoru vždy se dvěma pracovníky DPC. Na základě výsledku pohovoru a souhlasu všech odpo­vědných zaměstnanců je uživatel přijat (nebo odmítnut). Žadatel může být odmít­nutý z důvodu naplnění kapacity zařízení, že nesplňuje požadavky cílové skupiny či ze zdravotních důvodů.

Výsledek přijímacího pohovoru je každému zájemci v předem dohodnutém termínu, zpravidla do jednoho týdne, oznámen mailovou, či telefonickou cestou. V případě přijetí uživatel podepíše smlouvu o poskytování sociální služby na zkušební dobu jednoho měsíce. V tomto období si se svým klíčovým pracovníkem vytvoří individuální plán, který poté za pomoci sociálních pracovníků plní. Před koncem platnosti Smlouvy o poskytování sociální služby individuální plán společně vyhodnotí a dohodnou se na dalším postupu.

Osobní cíle si stanovuje uživatel sám již ve vstupním pohovoru, jejich roz­voj pokračuje v průběhu pobytu ve spolupráci s psychologem a sociálním pracovníkem. Je respektována individualita osobnosti. Uživatel ve spolupráci s pracovníky Domu na půl cesty stanovuje své osobní cíle v návaznosti na své možnosti a představy o dalším životě. Tyto cíle naplňuje za pomoci zaměstnanců Domu na půl cesty (terapeut, sociální pracovník, pracovník v sociálních službách), kteří jsou mu nápomocni v řešení jeho životní situace. Jednotlivé kroky jsou průběžně zaznamenávány a hodnoceny sociálním pracovníkem, popřípadě pracovníkem v sociálních službách.

Dům na půl cesty Liberec finančně podpořilo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Provoz sociální služby Dům na půl cesty Liberec byl finančně podpořen Libereckým krajem.

Dům na půl cesty Liberec je finančně podpořen statutárním městěm Jablonec nad Nisou.

Dům na půl cesty Liberec je finančně podpořen statutárním městěm Liberec.

Sociální služba Dům na půl cesty Liberec spolupracuje s potravinovou bankou Liberec.

Sociální služba Dům na půl cesty Liberec byla podpořena Nadací EURONISA.