18. 05. 2021 - Články -> Linka duševní tísně

Linka duševní tísně pomáhá lidem zvládat jejich obtížnou životní situaci

Mostecký deník 21.12.2020

S bolavým tělem si víme rady, zajdeme k lékaři. Když bolí duše, je to těžší. Výhodu mají ti, kteří se mohou svěřit, ať rodině či přátelům nebo kolegům v práci. Co když to ale nejde? Co když je problém právě v rodině a neutěšených vztazích, co když scházejí přátelé, k nimž máte důvěru, co když je problém na pracovišti, a je tak obtížné jej tam prezentovat? Do toho mohou přicházet nejrůznější existencionální krize, samota a situace, v nichž je obtížné svěřit se někomu známému. V takových i dalších obtížných životních situacích lze hledat pomoc na druhém konci telefonního sluchátka a využít služeb linky duševní tísně.

Linka duševní tísně (LDT) jako projekt neziskovky Most k naději funguje v Mostě, a zdaleka nejen pro Mostečany, již řadu let. Jejím cílem je poskytovat anonymní telefonickou krizovou intervenci lidem nacházejícím se v obtížné situaci, kterou nedokáží sami zvládnout. Rozhovor Mosteckým listům poskytla Jiřina Venclíčková, vedoucí LDT.

Jak dlouho Linka duševní tísně v Mostě funguje a co je jejím hlavním posláním?„Počátky linky sahají do roku 1993, kdy se pod číslem nynější krizové linky 476 701 444 poskytovalo poradenství pro GL (pozn. redakce: homosexuální) a AIDS problematiku. V roce 1997 se zrodil v kojeneckém ústavu Zahražany nápad na zřízení dětského krizového centra, jehož součástí měla být i telefonní krizová linka. Vyškolil se tým krizových interventů na všeobecnou problematiku zejména pro lidi v krizi, kteří potřebují pomoc či podporu ve svých těžkých situacích. V témže roce bylo dohodnuto, že linka přejde se stejným telefonním číslem 476 701 444 pod organizaci Sokrates, nynější Most k naději, pod pana ředitele Lubomíra Šlapku. Vedoucím linky tehdy byla paní Věra Drdová. Od té doby slouží linka duševní tísně veškeré populaci a v nonstop provozu řeší různorodou problematiku na uvedeném telefonním čísle s běžným telefonním tarifem nebo bezplatném skype telefonu na adrese: ldt.most. Lidé se na nás mohou obracet i prostřednictvím e-mailového poradenství na adrese: ldt.most@mostknadeji.cz.“

Kolik má linka pracovníků a z jakých jsou oborů?„V současné době má služba 11 krizových interventů. Náš tým se skládá z různých profesí, jsou mezi námi speciální pedagog, psycholog, sociální pracovník, sociální pracovník s psychiatrickou praxí a další. Jedno mají společné: musejí splňovat požadavky zákona na požadované vzdělání a k tomu musejí úspěšně absolvovat výcvik v telefonické krizové intervenci. Část krizových interventů jsou terapeuti s pětiletým terapeutickým výcvikem. Každý pracovník si své vzdělání každoročně doplňuje specializovanými kurzy či výcviky.“

Kdo se na linku nejčastěji obrací?„Na linku se obrací lidé, kteří si neví rady se svým trápením či duševním stavem. Nejčastěji řešeným tématem jsou vztahy, přičemž se jedná o vztahy v rodině, v partnerství, ve škole, v zaměstnání, ale i např. vztahy se sousedy, různé nevěry, rozchody… Často se na nás obrací lidé, kteří jsou v péči psychologické či psychiatrické a potřebují v určitý čas podpořit, podržet, probrat vše, co je trápí a znemožňuje normálně žít a fungovat…“

S kolika klienty vaši pracovníci hovoří během roku, stoupá jejich počet a oslovují vás jen lidé z Mostu?„Od doby, kdy linka vznikla, došlo k výraznému nárůstu hovorů. Mnoho let se pohybovala frekvence volání okolo 2 000 kontaktů v roce, což už nějaký ten rok neplatí. Během loňského roku jsme zaznamenali 9 476 kontaktů, z nichž nejzávažnějších hovorů bylo 5 649. Ze statistiky mohu zmínit některé závažné problematiky, např. existencionální problémy, závažné sebevražedné myšlenky, sebepoškozování, znásilnění, okradení, šikana, domácí násilí, posttraumatický stresový syndrom, psychiatrické onemocnění, různé závislosti na lécích, alkoholu, drogách, automatech, ale i lidech…, různé problematiky vztahové – rodinné, sousedské, vrstevnické…, setkáváme se i s problematikou odlišné sexuální orientace, s problematikou rozdílných poruch chování, které našim klientům a jejich okolí přináší různě závažné obtíže…. Čas od času k nám zavolá člověk, který má problémy v sexuální oblasti, např. dysfunkce způsobená nemocí, úrazem či psychikou, sexuální deviace či jen prostá sexuální problematika. Ošetřována je i problematika syndromu CAN (pozn. redakce: psychické týrání, tělesné týrání, sexuální zneužívání, zanedbávání…) a různě závažná problematika zdravotní... Nejčastěji volají lidé z Ústeckého kraje, což je zřejmě dáno větší informovaností o naší službě, v menší míře pak lidé z různých míst naší republiky. Rovněž jsme zaznamenali zvýšený počet hovorů od Čechů žijících v cizině, například z Anglie, Německa, Rakouska, Belgie, Slovenska. Ne vždy se však dozvíme, odkud lidé volají, neboť každý volající je chráněn anonymitou a je jen a jen na něm, zda zůstane místo jeho pobytu utajeno. Na tuto linku jsou přepojovány i hovory lidí s těžkými depresemi a sebevražednými tendencemi z centrálního záchranného systému 112 v rámci celé ČR. Počty těchto hovorů se rok od roku navyšují.“


Linka duševní tísně, graf

Jak staří jsou nejčastější klienti a převažují muži nebo ženy?„Mezi volajícími lidmi převažují muži (65,32 % volajících v loňském roce). Důvodem je zřejmě anonymita, která volající chrání a dává jim pocit bezpečí. Mohou tak mluvit o všem potřebném, mohou si dovolit emoce, mohou plakat, mohou uvolnit své napětí, vztek, bezmoc… Nejčastější věková kategorie mezi volajícími se pohybuje v rozmezí 27 až 64 let. Volají lidé nejrůznějšího vzdělání, sotva vyučení, stejně jako profesně úspěšní vysokoškoláci… Nezřídka se prostřednictvím sluchátka setkáváme s mediálně známými osobnostmi, které hledají možnost bezpečně mluvit o svých obtížích…“

Funguje linka nepřetržitě 24 hodin a sedm dní v týdnu?„Ano, linka funguje v nonstop provozu, a to včetně víkendů a svátků.“

Z jakých prostředků je linka financována?„Tato služba je financována vícezdrojově. Finanční prostředky čerpáme prostřednictvím kraje z Ministerstva práce a sociálních věcí, dále jsme podporováni Ústeckým krajem, některými městy, např. Mostem, Bílinou nebo Louny. Finanční podporou přispívají čas od času místní firmy, např. United Energy, Unipetrol a další.“

Zvýšil se v souvislosti s aktuální korona situací zájem o linku ze strany klientů?„Naše Linka duševní tísně je lidmi hodně využívaná, a proto k žádnému výraznému nárůstu nedošlo. V daný okamžik se dovolá vždy jen jeden člověk, a tak hodně záleží na délce hovoru, což je ovlivněné tématem a potřebou volajícího.Téma koronaviru se v určité formě objevuje u většiny hovorů a často je spouštěčem jejich obtíží (zvýšení úzkosti, strachu, prohloubení sociální izolace, nedostupnost pomoci). Obracejí se na nás lidé, kteří se obávají nákazy a hledají informace a zklidnění. Častěji volají lidé s duševním onemocněním, kteří mají i v běžném životě méně sociálních kontaktů, natož v nouzovém stavu. Izolace je pro ně obrovským stresorem. Ostatně izolaci a pocit osamění těžce prožívají i volající senioři. Další skupinou volajících jsou lidé, kteří onemocněli a obávají se možného přenosu nákazy na jejich blízké, rovněž řeší existenční problémy, hlavně tam, kde je ohroženo jejich podnikání, a tudíž i ekonomická stabilita jejich rodiny. Lidé řeší zdravotní stránku onemocnění, vládní nařízení a jejich důsledky (omezení pohybu, narušení běžných činností a režimu, vleklá zátěž v souvislosti s online výukou, finanční potíže, stres v rodině…).Paradoxně lze i na tak těžké době najít pozitiva. Např. jsou zavřené herny, což prospívá gamblerům, ať už se vztekají z nemožnosti ukojit svou hráčskou vášeň, či se radují z peněz, které jim zbývají. Jeden muž se na nás obrátil s tím, že se potřebuje někomu svěřit se svou radostí. Po hodně dlouhé době měl na nájem a poplatil pár dluhů, dokonce mu zbylo i na jídlo a nové kalhoty.“

A jakou radu či pomoc jim v této konkrétní situaci můžete nabídnout?„Můžeme s nimi projít jejich konkrétní situaci, můžeme jim posvítit na jejich vnitřní strach tak, aby byl menší, můžeme se spolu s nimi postavit bubákovi, kterého se bojí, můžeme si racionalizovat obavy, můžeme mluvit o postupných krocích, které by pomohly v jejich konkrétní situaci, aby se jim ulevilo… Můžeme posvítit na jejich problémy, můžeme zklidnit jejich emoce a racionálně probrat jejich reálné možnosti… V akutních případech jsme schopni zprostředkovat další, návaznou péči na lékaře, psychiatra, policii, hasiče… Volajícím lidem jsme schopni poskytnout i informační servis ohledně psychosociální sítě.Krizová poradna Most (logo) Krom Linky duševní tísně se lidé mohou obracet také na Krizovou poradnu, rovněž pod sdružením Mostu k naději, z. s. Tato ambulantní služba nemá omezený provoz, a tak je možné si objednávat konzultaci na tel. č. 728 697 202 i v nouzovém stavu. Ráda bych čtenáře Mosteckých listů ujistila, že je normální vyhledat pomoc, když si se svými starostmi nevíme rady. Není se čeho obávat, jste chráněni anonymitou, volat můžete z kteréhokoliv bezpečného místa. Vždy tu bude někdo jen a jen pro vás a vaše obtíže… Moc držíme palce, ať toto náročné období přečkáte ve zdraví, a pokud onemocníte, tak ať vše zvládnete s podporou nejen vašich nejbližších.“

Děkuji za rozhovor
Vložil:Vladimír Novotný
Vytvořeno: změněno: 21.12.2020