26. 07. 2019 - Články -> Evropské investiční projekty

Název projektu : „Multifunkční sociální centrum – Jablonec nad Nisou“ MMR

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.

Předmětem projektu je vybudování infrastruktury pro poskytování sociálních služeb, rekonstrukce nevyužívaného objektu v ul. Střelecká v Jablonci nad Nisou, revitalizace okolních ploch a nákup vybavení/zařízení/automobilů. Tyto aktivity povedou ke zkvalitnění materiálně- technické základny sociálních služeb, vytvoří podmínky pro poskytování sociálních služeb cílovým skupinám na vysoké kvalitativní úrovni. Sociální služby, jež zde budou poskytovány, jsou definovány zákonem č. 108/2006 Sb.

Jednotlivými dílčími cíli tedy je:

Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Projekt přispěje k dosažení cíle Strategie Evropa 2020 v oblasti boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení a k dosažení národního cíle zachování počtu osob ohrožených chudobou nebo sociálním vyloučením na úrovni roku 2008 vytyčeného v NPR 2014

Zvýšení dostupnosti a kvality služeb, vedoucích k sociální inkluzi, snížení počtu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených sociálním vyloučením.

Projekt přispívá k řešení problematiky sociálního vyloučení tím, že zajišťuje dobudování infrastruktury pro poskytování sociálních služeb a doprovodných programů.

Předpokládaná doba realizace projektu: 13. 10. 2014 – 31. 12. 2020

Předpokládané celkové výdaje: 9 495 857,91 Kč

Číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_057/0006719

Hlavní kontaktní osoba: Bc. Jiří Simeth, Tel.: 724 827 968, mail: reditel.lbc@mostknadeji.cz