Prevencí k bezpečí

Projekt byl k 31.12.2018 ukončen!!

Nabízíme bezplatnou realizaci interaktivních besed na vámi zvolené téma, které je aktuální a potřebné

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je formou osvětové činnosti předat potřebné informace cílové skupině a to prostřednictvím besed.

V rámci projektu bude zrealizováno celkem 12 besed.

Cílová skupina projektu

  • mladí lidé (od 12 do 30 let)
  • žáci a studenti základních (od 6. třídy) a středních škol, VOŠ a učilišť na území města Mostu
  • klienti sociálních služeb na území města Mostu (např. NZDM, SAS, domov pro seniory, apod.)
  • senioři žijící ve městě Most

Pro žáky a studenty a klienty sociálních služeb jsou nabízena témata především v oblasti prevence užívání drog, závislosti a rizikového chování. Např.: legální drogy, nelegální drogy, funkce K-center a terénních protidrogových programů, infekční a pohlavně přenosné choroby, sociální vyloučení a chudoba aj.

Pro cílovou skupinu senioři jsou nabízena témata především z oblasti mezních a krizových situací. Např.: krizová pomoc seniorům, problematika seniorů v souvislosti s krizí, bezpečný domov aj.

Popis besedy

  • konkrétní téma a obsah besedy je se zájemcem předem domluveno - musí se ale jednat o téma, které je pro cílovou skupinu aktuální, přínosné a potřebné
  • besedy realizují zkušení lektoři, kteří mají mnohaletou praxi ve výše uvedených oblastech
  • maximální počet účastníků na jedné besedě je stanoven na 30 osob
  • délka jedné besedy je 90 minut nebo 2 vyučovací hodiny
  • besedy jsou realizovány interaktivní formou – účastníci jsou aktivně zapojeni
  • besedy jsou bezplatné

Kontakty

Pokud máte o besedu zájem, kontaktujte naše lektory:

Ø Bc. Jiřina Venclíčková – tel. číslo 728 697 202 (cílová skupina senioři)

Ø Karel Fiala – tel. číslo 601 338 250 (cílová skupina žáci a studenti, mladí lidé)

Realizace projektu: od 1.1.2018 do 31.12.2018

Tento projekt je finančně podpořen statutárním městem Most v rámci dotačního programu zaměřeného na Aktivity prevence kriminality v roce 2018.

Zhodnocení projektu „Prevencí k bezpečí“

Cíle projektu byly splněny ve všech bodech. Zrealizováno bylo 6 besed pro žáky základních škol (dále ZŠ) v Mostě na téma „Význam k-Centra a terénních programů a rizika užívání drog“, a 6 besed pro seniory na téma „Mezní a krizové životní situace“. Přednášek se zúčastnilo 126 žáků a 454 seniorů. Celkem si přednášky vyslechlo 580 účastníků besed.

Zrealizované besedy pro žáky ZŠ: 20. 11. 2018 - dvě besedy pro dvě deváté třídy (17 + 17 dětí) v 4. ZŠ Most, 28. 11. 2018 – dvě besedy pro dvě deváté třídy (26 + 24 dětí) 10. ZŠ Most, 12. 12. 2018 – dvě besedy pro dvě deváté třídy (19 + 23 dětí) 14 ZŠ Most. Celkem se besed zúčastnilo 126 žáků.

V první části besed lektor seznámil účastníky se službou K-Centra a terénních drogových programů, z jakého důvodu fungují, čím jsou prospěšní. Ve druhé části byla přednáška věnována rizikům užívání drog z pohledu závislosti ,sociálních rizik, legislativních rizik a zdravotních rizik. V průběhu celé besedy se žáci mohli ptát na co chtěli a v případě, že se neptali, dotazoval se lektor žáků, např. zda ví, jak se přenáší hepatitidy a virus HIV, proč se mění injekční stříkačky, zda znají nějaká rizika spojená s užíváním drog... Na tyto dotazy lektor tématicky navázal… Ve všech třídách byla větší pozornost věnována tématu užívání Marihuany a rizika s tím spojená, což bylo přáním škol i samotných žáků. Na všech školách byly přednášky kladně hodnoceny žáky i pedagogy a všichni projevili zájem na další spolupráci formou besed.

Zrealizované besedy pro seniory: 4. 10. 2018 proběhla beseda v Domě s pečovatelskou službou, ul. U Parku bl. 566 v Mostě. Zúčastnilo se 30 seniorů. 11. 10. 2018 proběhla přednáška v Klubu seniorů č. 4, které se zúčastnilo 114 seniorů. 17. 10. 2018 se 81 seniorů zúčastnilo přednášky v Klubu seniorů č. 5., 1. 11. 2018 vyslechlo přednášku 72 seniorů v Klubu seniorů č. 1., 12. 11. 2018 proběhla přednáška pro Klub seniorů č. 8, které se zúčastnilo 63 seniorů. 21. 11. 2018 proběhla poslední přednáška pro Klub seniorů č. 6, které se zúčastnilo 94 seniorů. Celkem se přednášek zúčastnilo neuvěřitelných 454 seniorů.

V první části přednášek byly účastníci seznámeni se službami krizové pomoci Mostu k naději, z.s. a s tématy, jaké krizové služby ošetřují. Velký zájem projevovali senioři o konkrétními příklady z praxe, které si projektovali do svých vlastních prožitých krizí. Během přednášky pracovala lektorka i s emocemi, které probíraná témata v posluchačích vzbuzovala. Setkala se s pláčem, smíchem, vztekem… I přes velký počet účastníků besed, se senioři aktivně zapojovali, kladli dotazy a projevovali zájem o probírané téma. Dle požadavků objednavatele přednášek, byla závěrečná část besedy věnována individuálním dotazů, a probíhala ve vyhrazeném prostoru tak, aby mohli mít jednotlivci soukromí i pocit bezpečí na jejich citlivé dotazy. V této části besedy lektorka zaznamenala počáteční ostych, který se vždy změnil, jakmile se osmělil první dotazující. Senioři přicházeli s tématy smrt a umírání, nevyléčitelné onemocnění u osoby blízké, podepisování smluv podomním prodejcům, dluhy, špatné rodinné vztahy, osamělost, konflikty mezi obyvateli domova s pečovatelskou službou apod. Přednášky byly kladně hodnoceny, projeven byl zájem na další spolupráci a besedách v nadcházejícím roce. Účastníkům besed byly předány připravené informační materiály s konkrétními kontakty na krizové služby.


letak-prevenci-k-bezpeci.docx [ 144.17 kB, DOCX ]