Děkujeme za podporu
č.ú.: 3371253369/0800
 
Mapa okresů Chomutov Most Louny Teplice Litoměřice Ústí nad Labem Děčín Česká Lípa Liberec Jablonec Semily

K-centrum Žatec

„Nejvíce dáš tomu, komu dáš naději.”

Otto František Babler

Naše organizace je prostřednictvím služby K-centrum Žatec zapojena do projektu "Společně a odborně - podpora spolupráce a kvality nízkoprahových sosiálních služeb", reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_098/0015188, který realizuje Česká asociace streetwork, z.s., a který je zaměřen na podporu rozvoje kvality v nízkoprahových soc. službách pracující formou kontaktní práce prostřednictvím nastaveného systému podpory. Projekt dále vytváří síť jako platformu pro spolupráci soc. služeb mezi sebou a s veřejnou správou a samosprávou. Součástí projektu je pilotování metodiky evauačního nástroje pro služby a vytvoření materiálu doporučených postupů pro nízkoprahové soc. služby. Projekt je realizován v celé ČR vyjma hl. města Prahy a zapojí se do něj 61 nízkoprahových soc. služeb.

K- Centrum Žatec, Dvořákova 11, 438 01 Žatec

e-mail: vedouci.kcz@mostknadeji.cz, vedouci.atk2@mostknadeji.cz

Vedoucí Martin Motl, DiS., tel: 602 219 371

Pevná linka: +420 476 701 444

foto

Modrý dům K-centra v Žatci je v horní části náměstí Svobody, pár metrů od Lékárny

Provozní doba:
PO - PÁ 8:00 – 12:00, 12:30 – 16:30

Provoz kontaktní místnosti: PO-ČT 12:30 – 16:00, PÁ 9:00-12:30

Sociální pracovník, kontaktní pracovník : Aneta Lávičková

Sociální pracovník, terapeut, vedoucí: Martin Motl, DiS.

Sociální pracovník, kontaktní pracovník: Andrea Kočková DiS.

Pracovník v soc. službách, kontaktní pracovník : Ing. Jaroslav Petrůj, Švejdová Michaela, Alice hromádková

Kontaktní list K-Centra žatec : kontaktni-list-kc-zatec.pdf

K-centra jsou nestátní, nezisková a nezdravotnická zařízení, která zajišťují služby pro soby ohrožené drogou, drogy užívající, uživatele s nízkou motivací k léčbě a změně životního stylu, ostatní zainteresované osoby, např. rodinu, partnery, přátele, ale i pro širokou laickou veřejnost.

K-centrum ošetřuje drogovou scénu realizací nízkoprahových služeb v rámci sekundární a terciární prevence, s přesahem do primární (osvětová činnost). Hlavním nástrojem K-centra je kontaktní a sociální práce a služby zaměřené na minimalizaci zdravotních a sociálních rizik u osob užívajících drogy nebo drogou ohrožených, a to v rámci přístupu HARM REDUCTION (tj. zaměření na snižování sociálních a zdravotních poškození a rizik vyplývajících z užívání drog jak na straně uživatelů, tak na straně veřejnosti). Samozřejmostí je funkční provázanost na další odborné organizace a zařízení.

Poslání

K-centrum Žatec poskytuje ambulantní formou sociální a adiktologické služby určené uživatelům omamných a psychotropních látek, osobám od těchto látek abstinujícím a jejich rodinným příslušníkům či jiným blízkým osobám. Aktivní uživatele drog motivuje ke způsobu chování, které vede k minimalizaci zdravotních a sociálních rizik vzniklých v důsledku užívání drog a ke změně životního stylu s výhledem k abstinenci. Abstinující podporuje na jejich životní cestě bez drog. Rodinné příslušníky a další blízké osoby podporuje ve zvládání zátěžových situací, které s sebou užívání drog blízkou osobou přináší. Svojí prací s uživateli drog a šířením pravdivých informací o drogách a o tématech s nimi souvisejících současně přispívá k ochraně veřejného zdraví.

Cílová skupina

Osoby starší 15-ti let:

  • Osoby starší 15-ti let

  • Uživatelé OPL, Alkoholu (problémoví, závislí a experimentující)

  • Rodinní příslušníci, partneři a jiné blízké osoby uživatelů drog

  • Osoby od OPL abstinující

  • Osoby ohrožené patologickým hráčstvím

  • Osoby se zájmem informovat se o drogách a drogové problematice

Sekundární cílová skupina:

  • Žáci ZŠ, studenti SOU, SŠ, VOŠ, VŠ – besedy na školách nebo přímo v zařízení

    K-centra

  • Široká veřejnost (PR akce – Den otevřených dveří, Mezinárodní den boje proti AIDS,…)

Cíle

Snižování zdravotních rizik v důsledku injekčního užívání drog.
Monitoring a prevence výskytu hepatitid, HIV/AIDS a pohlavních nemocí a možnost zahájení včasné léčby.
Pomoc klientům získat, udržet a pokud možno posílit motivaci k dalšímu postupu v léčbě (směrem k abstinenci).
Pomoc rodinám či jiným blízkým osobám uživatelům drog.
Ochrana veřejného zdraví a zvýšení informovanosti veřejnosti o drogách a o tématech s nimi souvisejících.

Principy práce

Respektování individuálních potřeb a svobodné volby klienta
Nízkoprahovost
Diskrétnost
Bezplatnost
Ochrana práv klienta
Flexibilita

Služby

Výměnný program
Základní zdravotní ošetření
Vitamínový servis
Testování HIV a HCV (hepatitida typu C), lues
Kontaktní místnost
Potravinový servis, vaření
Hygienický servis - osobní hygiena, praní prádla
Sociální šatník
Informační servis
Krizová intervence
Sociální práce
Poradenství
Poradenství pro rodiče a blízké osoby
Zprostředkování detoxifikace (detoxu) a následné léčby
Internet pro klienty

Umožňujeme absolvování praxí a stáží v našem zařízení.
Možnost využití přednášek a besed na téma drogy a závislosti.

Kapacita služby

K-centrum Žatec je schopno při počtu dvou zaměstnanců poskytnout své služby celkovému počtu 30klientů denně, přičemž v jednom okamžiku je možné obsloužit maximálně 6 klientů.

Kapacita následujících služeb je omezena:

Screeningové kapilární testy na zjištění přítomnosti HIV, HCV a lues protilátek - dva klienti na jednoho pracovníka za den.
Individuální poradenství (60 minut) - tři konzultace na pracovníka za den.
Krizová intervence - jedna na pracovníka za den.
Hygienický servis (sprchování) - max. 8 klientů za den.
Kontaktní místnost - maximální kapacita kontaktní místnosti je 6 klientů přítomných ve stejnou dobu.

 

Aktuální články

EVROPSKÝ TESTOVACÍ TÝDEN

EVROPSKÝ TESTOVACÍ TÝDEN

TESTY na HIV ZDARMA V rámci akce Evropský testovací týden se bude ve vybraných zařízeních ve dnech Listopadu 2021 zdarma testovat na HIV/AIDS. K akci se připojuje také Dům Humanity Most, kde si můžete nechat udělat v uvedeném termínu zdarma a anonymně testy na....
PODĚKOVÁNÍ

PODĚKOVÁNÍ

V Mostě a okolních městech se uskutečnilo bezplatné, anonymní testování na infekční nemoci. Testovací sanitku zabezpečila organizace Dům světla a za spolupráce zaměstnanců Domu Humanity se nechalo otestovat 67 lidí. Lidem děkujeme, že v sobě našli odvahu....
Testování na infekční nemoci - sanitka

Testování na infekční nemoci - sanitka

Od 14. do 17.9.2021 bude v Ústeckém kraji probíhat bezplatné a anonymní testování na infekční nemoci. V Mostě, Chánově, Litvínově, Janově, Lounech, Žatci a Bílině v přistavené sanitce. Přiďte se nechat otestovat a odneste si dáreček. Těšíme se na Vás....